Статут

Затверджено
«Рішенням установчих зборів засновників громадської спілки
«Український інститут бепекових досліджень»
Протокол № 1 від  «20» травня 2019 р.

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ БЕЗПЕКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська спілка «Український інститут безпекових досліджень» (далі – Інститут) є громадською спілкою, що створена в результаті добровільного об’єднання фахівців в галузі військово-цивільних відносин та оборонно-промислового комплексу України для задоволення й захисту своїх спільних інтересів, що ґрунтуються на сприянні розвитку сектору безпеки України, посиленню оборонного потенціалу України, прозорості діяльності силових структур держави, вивченню позитивного досвіду іноземних країн та не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

1.2. Найменування Інституту:
повне – Громадська спілка «Український інститут безпекових досліджень»
скорочене – ГС «УІБД»

1.3. Назва Інституту англійською мовою:
повна – «Ukrainian Security Studies Institute»
скорочена – «USSI»

1.4. Інститут у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Інституту є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Інститутом у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.5. Інститут є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Інститут вільний у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу його членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.6. Місцезнаходження Інституту: 01601, м. Київ пл. Спортивна 1А

Завантажити повну версію статуту